Stamvägens förskola
Ekerö
2018-22
1066 kvm BTA
Beställare Ekerö kommun
Stamvägens befintliga förskola ligger i centrala Träkvista på Ekerö med gångavstånd till Träkvista torg med handel samt goda bussförbindelser. Förskolan ligger i ett bostadsområde, där bebyggelsen främst består av villabebyggelse. Efter en förstudie beslutade Ekerö kommun om rivning av befintliga byggnader och nyproduktion av en förskola med fyra avdelningar och plats för 80 barn.

Med den föreslagna placeringen av den nya förskolan fredas förskolegården från trafiken på Jungfrusundsvägen genom byggnadens placering. De minsta barnen kan ges ett eget sammanhang vid entrén in mot sina avdelningar på gaveln. Förskolegårdens större del norr om byggnaden utgör den något friare delen av gården. Befintliga uppvuxna träd bevaras i största möjliga utsträckning.

Byggnaden har en svalgång i sydväst med en utvändig trappa som gör att barnen på det övre våningsplanet kan nå sina avdelningar direkt utifrån. Svalgången ger också skärmtak vid entréer, brandutrymningsväg, solavskärmning samt skyddade platser under tak för barnen att sova utomhus i barnvagnar eller utomhussängar.

Byggnaden föreslås få en sammanhållande materialbehandling av täckmålad träfasad. Förstudiens illustrationsmaterial med en lindblomsgrön nyans passar in i omkringliggande bebyggelse och grönska. Även komplementbyggnader och staket föreslås i samma gröna nyans. Taket föreslås vara av falsad plåt alternativt papp. Solceller placeras på taket mot sydväst i enlighet med kommunens mål för all nyproduktion.

Under uppförande åt Ekerö kommun i samarbete med Byggdialog AB.LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21