Solbackens förskola
Ekerö
2019–
1912 kvm BTA
Beställare Ekerö kommun
Ekerö kommun står inför stora förändringar de kommande åren. Stora satsningar på infrastrukturen planeras vilket kommer leda till förbättrade kommunikationer till och från Ekerö och på så sätt ökar möjligheterna för kommunen att växa med fler bostäder och invånare. Stenhamra är kommunens näst största tätort och den största tätorten på Färingsö. Här finns det god tillgång till samhällsservice och kollektivtrafik vilket är en bra grund för fortsatt utveckling. Kommunen arbetar med att ta fram en ny stadsplan för Stenhamra centrum med fler bostäder och utökat serviceutbud. I den nya stadsplanen utreds möjligheterna för byggnation av två nya förskolor i centrala Stenhamra. Idag finns en förskola i centrala Stenhamra vid Herman Palms Plan. Den befintliga förskolan består av barackbyggnader som på sikt skarivas och ge plats för ny bebyggelse. De två nya förskolorna föreslås placeras söder respektive norr om Stenhamra centrum.

Byggnaderna ska vara uppbyggda med en ytttre ouppvärmd del, en loggia/ svalgång integrerad i byggnadsvolymen som en sammanhängande förlängning under byggnadsvolymens tak. Loggian ger tak över entréer, utesovplatser och tillträde till entréer även på byggnadernas övre plan och utgör en mellanzon för vistelse mellan inne och ute. Den gör det också möjligt att lösa brandutrymning och avskuggning av fönster på ett kosnadseffektivt sätt. Loggian ska utföras med ett yttre ribbverk och glespanel som bidrar till byggnadens gestaltning genom att lätta upp intrycket av byggnaden, ge
luftighet, skuggverkan och detaljering. Figursågade håltagningar, och rundade panelbrädor är ett dekorarivt inslag som hämtat inspiration från snickarglädjen på husen i Stenhuggarbyn och anknyter till det kulturhistoriska sammanhanget i Stenhamra.

Förskoletomten är belägen nordost om Stenhamra centrum mellan Solbacksvägen i öster och Uppgårdsskolan i väster. I söder ansluter tomten till ett gång- och cykelstråk och ett område med flerfamiljshus i två plan och i norr ligger ett villaområde. Tomten sluttar brant från norr till söder och består av skogsbeklätt berg och en planare gräsbeklädd del längs ned. Idag finns en mindre byggnad på tomten som nyttjas av Kulturskolan. Den befintliga byggnaden rivs och kulturskolan föreslås flytta in i nya lokaler i Stenhamra centrum.

Projekt för Ekerö kommun i samarbete med Byggdialog AB.LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21