Släbrovallen
Släbro
2023-
6800 kvm BTA
Beställare Nyköpings Kommun
Släbro skolområde är vackert beläget i det sörmländska kulturlandskapet och avgränsas i väster av vidsträckta fält och en höjd med fornlämningar. I norr gör Nyköpingsån, som omgärdas av tät vegetation, en krök runt området och bildar ett sammanhängande grönområde kring hela Släbro.

Släbrovallen utgör sista etappen i utvecklingen av skolområdet, där Släbro förskola, Släbro skola och Släbro idrottshall ingår. Projektet omfattar rivning av den befintliga skolan från 60-talet samt nybyggnation av konstgräsplan, läktare, komplementbyggnader, parkering samt infartsväg. Idrottsplatsen kommer att nyttjas för skolverksamhet såväl som för föreningsidrott och tävlingar i de lägre divisionerna och är tänkt att bli en naturlig samlingsplats för området.

Huvudentrén sker från idrottsplatsens sydöstra hörn via en välkomnande blå halvcirkelformad portal av limträ. I direkt anslutning till entrén ligger Hus A som inrymmer kiosk och wc för besökare. Hus C, domarbåset som är centralt placerat vid mittlinjen, har ett upphöjt bjälklag för att ge god sikt över hela planen. Husets tak är försett med trall och ska fungera som kameraplattform vid tävlingar. I anslutning till idrottsplatsens serviceentré i det nordöstra hörnet uppförs Hus B som inrymmer uteförråd, elrum och eventuellt en undercentral för bergvärme i källarplan.

Husen är utformade för att anknyta till de intilliggande skol- och idrottsbyggnaderna och binda ihop området. Alla tre hus uppförs i samma gula tegel som övriga byggnader, det halvmåneformade motivet som återfinns vid idrottsplatsens huvudentré är hämtat från skolan och den dubbelfalsade takplåten finns även på skolområdets övriga komplementshus. Interiört är husen planerade med robusta material: klinkerplattor på golv, väggar klädda med bröstpanel av plywood i kiosk/domarhus och med panel av fibercement i uteförråd/elrum.

Träinslaget som förekommer i skolområdets utemiljö återkommer här i läktaren som löper längs med fotbollsplanens östra långsida. Den är utformad för att möjliggöra en visuell koppling mellan skolgården och idrottsplatsen och erbjuder även bänkyta mot öster och skolgården. Längs med planens västra långsida, för att inte skymma sikten mot fornlämningsområdet, skapas en lägre gräsvall som även den går att nyttja som sittplats vid matcher.


LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21