Släbro skola
Släbro
9080 kvm BTA
2018-
Beställare Nyköpings kommun

Släbro skolområde är vackert beläget i det sörmländska kulturlandskapet och avgränsas i sydväst av vidsträckta fält och mot väster av en höjd med fornlämningar. I norr gör Nyköpingsån, som omgärdas av tät vegetation, en krök runt området och bildar ett sammanhängande grönområde kring hela Slärbro. Stadsplanen för Släbro är uppbyggd kring det centrala stråket, Regeringsvägen, som löper längs skolområdet. Omvandlingen av Släbro skolområde som slås fast i kommande detaljplan syftar till att åstadkomma en blandad stadsbebyggelse som bygger vidare på och utvecklar den ursprungliga stadsplanen för området med närhet till natur och grönska. Inom området planeras radhus, flerbostadshus, äldreboende och skola med tillhörande idrottshall och konstgräsplan. Just utanför planområdet i väster längs Regeringsvägen uppförs en förskolebyggnad inom en mindre detaljplan. Den befintliga skolan från 1960 talet med tillhörande idrottshall förutsätts i planen att rivas. Den första skolbyggnaden på platsen, Släbroskolan från 1954 - en fin trevåningsbyggnad i gult tegel - bevaras och får ny användning som kontor och bostäder. Den nya skolan planeras för 700 elever och får en fullstor idrottshall. I den första etappen byggs idrottshallen med kvarvarande skolverksamhet i den befintliga skolbyggnaden. I nästa etapp byggs den nya skolan och därefter rivs den befintliga byggnaden för att göra plats för den nya idrottsplanen.

Den avlånga skolbyggnaden avgränsar tillsammans med idrottshallen skolgården som blir orienterad mot sydväst. I vinkel mellan byggnaderna bildas en ny entréplats med huvudentréer till både skola och idrottshall. Entréplatsen får en stor cykelparkering och platser för hämtning och lämning finns i anslutning till entréytan. Platsen ges ett representativt motiv i skolbyggnadens arkad med höga slanka pelare och ett lägre skärmtak i betong knyter samman skola och idrottshall.
LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21