Släbro Idrottshall
Släbro
2020-2023
2263 kvm BTA
Beställare Nyköpings Kommun
LLP arbetar på uppdrag av Nyköpings kommun med utformningen av Släbro skolområde. Släbro idrottshall utgör första etappen i utvecklingen av område. Bygget beräknas vara klart under 2024.

Idrottshallen är placerad mellan skolgårdens södra kant och Släbros centrala stråk, Regeringsvägen. I öster, i vinkeln mellan idrottshallen och den planerade Släbro skola, bildas en entréplats med stor cykelparkering och huvudentréer till de båda byggnaderna. Ett skärmtak ska knyta samman skolan och idrottshallen och göra det möjligt att gå torrskodd mellan idrottshallen och skolans olika entréer.

Idrottshallen planeras som en enplansbyggnad med en lågdel för omklädning, foajé och aktivitetsrum och en högdel för själva hallen. Sammanhängande glasade partier vid huvudentrén, aktivitetsrummet och hallen skapar kontakt och öppenhet mot entréplatsen och mot Regeringsvägen. Omklädningsrummen ligger med koppling till skolgård och med närhet till den planerade idrottsplatsen i norr.

Det varmgula teglet som återkommer i samtliga nya byggnader på skolområdet ansluter till den befintliga intilliggande skolbyggnaden Släbroskolan från år 1954. På idrottshallen finns teglet på hela lågdelen och som en sockel på den högre delen för själva idrottshallen. Högdelen till idrottshallen utförs med typ Paroc element i kulör silvermetallic. Interiört återkommer samma tegel som använts till fasaderna för tåliga, fukttåliga och robusta väggar i omklädningsrummen mot duscharna. Övriga interiöra kulörer och material har valts för att gå i samklang med den nya skolan.LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21