Sanduddens skola
Ekerö
2018-20
13000 kvm BTA
Beställare Ekerö kommun
Ekerö kommun har beslutat att ersätta Sanduddens skola med en ny skolanläggning. Dagens skolbyggnad och tillfälliga lokaler rymmer idag ca. 375 elever i årskurs F-6. De kommande behoven för skolplatser i området är att kunna rymma 900 elever i årskurs F-9. Lokalerna i ett plan är svår att bygga ut på ett effektivt sätt till de kommande behoven och brottas med en rad tekniska problem med fukt och klimat. Man har därför valt att bygga en helt ny skolanläggning anpassad för samtida krav på pedagogik och energihushållning, med bättre överblickbarhet samt en separat idrottshall söder om Sanduddsvägen. Det vidsträckta skolområdet vid botten av sandslänten tillåter att den nya skolmiljön byggs omkring den befintliga skolan som får stå kvar tills de nya byggnaderna är färdiga, för att sedan rivas och ersättas med ny skolgård.

Önskemålet har varit att dela upp skolan i två fristående byggnader för att hålla ner skalan på anläggningen och för att undvika att byggnaderna skuggar sandslänten som utgör boplats åt rödlistade Svartpälsbin. De två byggnaderna ramar in skolområdet och ger identitet och variation åt de olika åldersgruppernas skolmiljö. Byggnaderna har olika men ändå besläktad gestaltning i materialval och detaljering, där det övergripande gestaltande materialet är trä i olika dimensioner kombinerat med enklare fibercement i mindre synliga delar och med en sockeldel i betong där byggnaderna möter marken. Den lägre tvåvåningsbyggnadens med sitt veckade tak ligger i blickfånget från den högre belägna bostadsbebyggelsen och utgör ett slags ”femte fasad” och har därför givits särskilt omsorgsfull utformning med olika sedumsorter i de fält som uppstår. Det veckade taket delar också upp den långsträckta byggnaden och ansluter på så vis i viss mån till den omgivande villabebyggelsens skala. I byggnaden finns åk. F-3 och skolans gemensamma matbespisning. Åt väster ligger en L-formad byggnad i tre plan som rymmer åk. 4-9, skoladministration och övriga specialsalar. Byggnaden riktar sig vinkelrätt mot slänten och förankras på så vis i landskapet och öppnar sig samtidigt mot skolgården. Vinklingen ger också en angenäm egen entréplats med söderläge i närheten av busshållplatsen.

En ny idrottshall med fullstor och delbar spelplan ligger på södra sidan om Sanduddsvägen. Hallen riktar sig mot fältet med en administrations-, omklädnings- och cafédel från angöringssidan med parkering i väster. Den utgör skolans idrottslokaler men ska hålla öppet även kvällstid och på helger för andra grupper. Hallen har en enklare fasadutformning med grafitgrå, spårade fibercementskivor som ger vackert skuggspel och med ett yttre skikt av klätterväxter på distans från med en jämn rapport om någon meter. Det ger en levande fasad som förändras med årstiderna som fortfarande har ett slags släktskap med skolbyggnaderna. Strax öster om byggnaden finns rödlistade Blåvingefjärilar. Fältet som omgärdar byggnaden kan nyttjas som resurs för utvändiga idrottsaktiviteter.

Arbetet har gjorts i samarbete med Nivå Landskapsarkitektur och Ekerö kommun och kommer att ligga till grund för kommunens fortsatta planarbete och gestaltningsprogram för skolan.LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21