Rimforsa skola
Kinda
2022-
6146 kvm BTA
Beställare Kinda kommun
Rimforsa skola ligger centralt i Rimforsa, som präglas av småskalig bebyggelse, vackert belägen i sjöriket Kinda, ca 3,5 mil söder om Linköping. Skolan ligger på en höjd med utsikt över sjösystemet Åsunden.

Förslaget utgår från att tillföra en nybyggnad i två plan i sydost som ansluter mot gaveln till den befintliga skolbyggnaden från 1990-talet. Den nya byggnaden innehåller matsal, skolkök och skollokaler med hemvisten för år 2 till 6. Hemvisten för år F och 1 samt en fritidsavdelning inryms i nittiotalsbyggnaden. Övriga gemensamma skolfunktioner som expedition, skolhälsa, slöjd, bild och musiklokaler samt personalutrymmen för paus och omklädning får plats i den ursprungliga skolbyggnaden från 1952.

Organisationen och placeringen av funktioner bygger på att ta till vara och utveckla den nuvarande skolans resurser i form av byggnader och utemiljö för bästa resurs- och projektekonomi. Angöringssituationen förbättras och görs säkrare, skolgården utvecklas med en mer varierad och rikare utformning, flödena mellan och genom skolbyggnaderna förbättras med ett kommunikationsstråk genom nittotalbyggnaden som ger en invändig förbindelse genom skolan. De flesta gemensamma funktionerna samlas i den äldsta byggnaden med varsam ombyggnad. Hemvistlokalerna placeras i nybyggnaden där det finns möjlighet att på ett yteffektivt sätt tillskapa en planlösning med hemvisten med en varierad lärmiljö. Skolan är dimensionerad för upp till 483 elever med ett maxantal av 23 elever per klass.

Tillbyggnaden utgörs av en enkel, traditionell sadeltaksvolym i två våningar som anknyter till den äldre skolbyggnaden. Den adderade byggnadsvolymen i två våningar ger en fördelaktig avskuggning mot den tydliga skolgård som byggnaden bildar tillsammans med de kvarvarande befintliga skolbyggnaderna på den östra halvan av skolområdet. I den västra delen öppnar sig skolgården mot söder och mot angöringen i väster. Tillbyggnaden ligger på skolområdets högsta punkt och ger utblickar mot omgivning och sluttningen ner mot sjön i sydost. För att infoga nybyggnaden på skolområdet får byggnaden fasader i gult tegel i likhet med de kvarvarande delarna av den befintliga skolan. I markplan ges byggnaden tegel som ligger nära den befintliga nittiotals-byggnaden för att förmedla övergången där husen byggs samman. Högre upp på fasaderna övergår muren till ett ljusare gultonat tegel för att lätta upp intrycket av den påtagligt större byggnadsvolym som tillbyggnaden utgör. Som dekoration tillförs blått glaserat tegel i cirkulära fält vid platsen för skylt, vid den nya entrén i öster, mot skolgården där en klocka placeras och en på gaveln mot väster. De blå cirklarna ger ett element av en annan storlek som gör att byggnaden ger ett mindre intryck och ett motiv som för tankarna till ballonger som svävar upp mot skyn. På långsidan mot söder ligger en utrymningsbalkong med trappor i vardera gaveln som ger skugga till fritids och matsalen, samt skyddade uteplatser till dessa lokaler. Balkongen har ett räcke av träribbor som laseras i en varm ton som bevararar och framhäver träfärgen.LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21