Oxelöskolan


Oxelösund
2016–21
7225 kvm BTA
Beställare Oxelösunds kommun
Den nya byggnaden för förskola, skola med idrott och kulturskola ligger vid kanten av Frösängsgärde och bildar en sammanbindande länk mellan stadskärnan och området Frösäng från miljonprogramsåren.

Byggnaden i två plan ligger orienterad vinkelrätt mot Folkegatan just innan den kröker sig längs kanten av gärdet, med gemensam huvudentré på kortsidan i sydväst mot gatan. Från långsidan i väster har skolbarnen sina entréer ut mot skolgården och gärdet. I öster finns förskolans avgränsade utemiljö med sina egna entréer mot den indragna delen av förskolans gård. Interiört sammanbinder ett stråk i byggnadens längsriktning skolans och förskolans enheter och de gemensamma delarna. I mitten öppnas ett överbelyst atrium/trapphall som binder ihop byggnadens två våningsplan. På en indragen vindsvåning finns teknikrum och förråd.

Exteriört täcker en skärm med fast solavskärmning av kontinuerliga aluminiumlameller byggnadens övre plan, och bildar ett skärmtak vid skolans och förskolans entréer och en mellanzon insida/utsida. Avståndet mellan de liggande lamellerna har glesats ut något i fönsterhöjd för bättre utblick och variation av utsidan. Det stora husdjupet ger en energieffektiv husvolym med fördelaktig formfaktor men kräver också generösa dagsljusinsläpp genom mestadels kontinuerliga fönsterband som också ger en lätthet till den breda husvolymen. Fasaderna med en sockel i betong, och fibercement skivor i ljusgrönt står mot solavskärmning och fönsterpartier i skogsgrönt.

Foto: Åke Eson LindmanLLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21