Källtorpskolans särskola,
Järfälla
2021-
1816 kvm BTA
Beställare Järfälla kommun
Skolområdet angränsar till Kallhällsparken med vidsträckta grönytor, omsorgsfullt utformade lekplatser och en anlagd damm - Ankdammen. Den nya särskolan ansluter till den befintliga Källtorpsskolan och ersätter en rektangulär annexbyggnad som har nått sin byggnadstekniska livslängd. Skolan ska rymma 40 särskoleelever under ledning av 30 pedagoger. Graden av funktionsvariation och de behov som följer varierar mycket inom gruppen. Det ligger i uppgiften att balansera behovet av en fredad och trygg miljö för särskoleeleven med att integrera särskolan med det befintliga skolområdet och skapa kontaktyor till sin omgivning.

Skolans utbredning och planform ger en ny och värdefull siktlinje mot Källtorpparken från skolgården och förankrar på så vis både den nya byggnaden och den befintliga idrottshallen i landskapet och kopplar skolgården till det övergripande landskapsrummet. Formen tillåter att stora delar av den befintliga aktivitetsytan med bollplan kan bibehållas. Den ger också en ny vinklad innergård som öppnar sig mot den stora skolgården med goda förutsättningar att ordna en god utemiljö för både särskolan och för den befintliga matsalen. Särskolan kopplar sig mot matsalen med en länk-del som utökar antalet matsalsplatser och ger tillgänglig access till den nya gården både från matsalen och från särskolans västra entré.

Bottenvåningen av särskolan utgörs av undervisningssalar och pedagogrum i fasadläge. I mitten av huskroppen ligger en kärna av programytor av understödjande funktion som inte kräver direkt dagsljus som trappor, förråd, skötrum vilket tillsammans ger öppna invändiga torgytor som kan möbleras och användas på olika sätt. På sina ställen finns takfönster som ger dagsljus uppifrån. Kontakten med himlen ger orientering om väder och tid på dygnet. I spetsen på triangeln finns kulturskolan som får en egen entré avskilt från särskolans lokaler.

För att minimera byggnadens fotavtryck flyttas de delar av lokalprogrammet som kan till ett övre plan i en egen liten byggnad på taket omgiven av terrasser av lärkträ och torrängsmatta med olika sorters blommor, gräs och sedumväxter. En slags ”hemlig trädgård” som kan tas i anspråk av verksamheten med odlingsmöjligheter, undervisning och rekreation och fungerar som kompletterande utemiljö för de elever som inte vill eller klarar samvaron i anslutning till den övriga skolgården. Det gröna taket magasinerar vatten och fördröjer takavvattningen och tillför biologisk mångfald och ligger i linje med Järfälla kommuns uttalade ambition.

Taket omges av en skärm av sträckmetall som fallskydd och hindrar obehöriga att ta sig upp på taket. Skärmen är genomsiktlig och fredar samtidigt i viss mån takträdgården från insyn och ger byggnaden som helhet dess övergripande gestalt.LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21