Bryggavägen skola 
Ekerö
2021-
13000 kvm BTA
Beställare Ekerö kommun
Ekerö kommun har beslutat om att bygga en ny grundskola för 900 elever (F-6 och särskola) vid Bryggavägen. Platsen, i kanten av Ekebyhovsdalen, är belägen i ett område med stora natur- och kulturvärden och har angivits för skoländamål i Ekerö kommuns senaste översiktsplan 2030 och studerats vidare i en förstudie under 2018. Planområdet ligger i direkt anslutning till Bryggavägen som utgör en viktig förbindelse inom Ekerö kommun.  

Skolbyggnaden ska uppföras som souterräng, inskjuten i den trädbevuxna kullen med arboretum i öster. Den föreslås delas upp i två volymer sammanbundna med en lägre del vid skolans huvudentré mot Bryggavägen, vilket bevarar en visuell kontakt med arboretumet från Bryggavägen. Den föreslagna utvändiga trappan ger en direkt förbindelse mellan Bryggavägen och arboretumet, samt vidare till skolgården söder om skolan. Detaljplanen möjliggör för en skolbyggnad med tre våningar mot Bryggavägen samt två respektive tre våningar mot skolgården i söder.

Skolbyggnaden föreslås få en diskret, men varierad utformning som samspelar med det omgivande kulturlandskapet. Taken till skolbyggnadens två delar ska utformas med upprepade sadeltaksmotiv, i syfte att både lätta upp och hålla samman de två husvolymerna, samt att knyta an till platsens och Ekerös historia med handelsträdgårdsverksamhet. En horisontell indelning med fönsterband av olika höjd som syftar till att bryta ner byggnadens skala och ge förutsättningar för en varierad interiör med både öppna och mer slutna studiemiljöer föreslås. Fasader ska uppföras i trä, i en grön nyans med inslag av naturfärgat trä. Kulörerna syftar till att ta upp omgivande grönska och bidra till ett rofyllt helhetsintryck.

Skolbyggnadens föreslagna utformning syftar även till att understödja den utvändiga miljön och ge form till entréplats, skolgård och ytor för angöring. På sydsidan mot skolgården föreslås skolbyggnaden smalna av mot mitten som en anpassning mot terrängen och de större träden vid arboretumet och en utvändig trappa förbinder skolans två entrénivåer. Vid kortsidorna föreslås byggnaden vara bredare för att ge plats för varierade lärmiljöer till skolans hemvisten. De föreslagna byggnadsvolymerna är utformade med relativt djupa volymer som ger en fördelaktig energibalans och möjlighet att nå höga hållbarhetsmål.LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21