Barkarbyskolan nytt kök och matsal
Järfälla
2020-
779 kvm BTA
Beställare Järfälla kommun
Järfälla kommun har för avsikt att uppföra en ny matsalsbyggnad till Barkarbyskolan som är en av kommunens äldsta skolmiljöer med en blandning av byggnader från 1900 talet, från 1920 och framåt. Den nya byggnaden inpassas på skolområdets nordöstra del mot den sida där personalparkeringen finns idag, och som är den enda plats som är möjlig för transporter och leveranser till en matsalsbyggnad. Den befintliga matsalsbyggnaden är otillräcklig vad gäller matsalsplatser, köksutrymmen och transportmöjligheter, men kommer i projektet att byggas om till skollokaler för bibliotek, hemkunskap och fritids. Den nya byggnaden tar en del av den nuvarande skolgården i anspråk och barnens lekmöjligheter kommer begränsas ytterligare av tillkommande bostadskvarter, vid kullen öster om skolan som skolan idag disponerar. Som kompensation kommer ett mindre bostadshus på skolgården att rivas och ge ett tillskott av skolgårdsyta. Hela skolgården ses över i projektet för att säkerställa en fullvärdig utemiljö både vad gäller grönska och friytor, lek och uppehållsplatser. Den nya byggnaden ligger just i tomtgräns upp mot personalparkeringen och det framtida cykelstråket som kommer anläggas längs hela den nordöstra kanten av skolområdet. Verksamhetsytorna finns i markplan med matsal och entré mot skolgården och kök, personallokaler, teknikrum med ovanliggande fläktrum mot angöringsytan. Matsalen har 187 sittplatser och byggnaden kommer att vara möjlig för uthyrning kvällstid och ge en möjlig samlingsplats i stadsdelen. Nybyggnaden projekteras för Miljöbyggnad Silver, och projektet har särskilt fokus på låg CO2 belastning.

Exteriör

Bärande för gestaltningen är den sluttande byggnadsvolymen som inkluderar fläktrummet i tvåvåningsdelen mot nordost med tak sluttande mot söder och väster. Taken rår utför byggnaden och skapar skärmtak vid entréer och mot stråket framför matsalen som förbinder skolgården med skolområdets yttre område med bl.a. fotbollsplan. Det utskjutande taket bärs av pelare i framkanten som bildar en pelargång, arkad framför byggnaden, och ger även skugga till matsalens stora glaspartier mot skolgården. Genom att matsalen följer takets lutning får den en generös takhöjd i rummets inre del och en påtaglig rymd och luftighet. Mot skolgården där rumshöjden hålls ner av taket har matsalen ett sammanhängande parti som ger luftighet interiört men även exteriört åt den trånga passagen mot intilliggande byggnad. Fönsterpartier utförs så långt som möjligt med insida i trä och utsida utan utanpåliggande poster som så kallad structural-glazing, SG. Huset har en hög sockel i betong för ett robust möte med skolgården och för att hantera nivåskillnaderna mot baksidan. Fasadernas träpanel målas i en gul färg lika den som finns på delar av den intilliggande skolbyggnaden från 1990 talet. Entrépartier och öppningsbara fönster och fönster med kopplad båge och mellanglaspersienn lackeras i en grå kulör som finns återkommande på de befintliga skolbyggnaderna. Råspont på undersidan av taket, pelare och balkar i limträ, samt träräcket till utrymningsbalkongen laseras för att bevara och lyfta fram träutseendet. Takavvattning och plåtbleck i silvermetallic, vandalrör och snörasskydd i varmförzinkat stål. Taket i skiffergrå papp med solceller.

Interiör

Byggnaden utförs med en stomme av trä som så delvis kommer att vara synlig interiört i balkar och KL-träväggar. Trä har i mesta möjliga mån använts till interiörens alla övriga ytskikt och byggnadsdelar och återkommer i snickerier, karmar, foder, smygbrädor, fönsterbänkar till fönster, dörrar, glaspartiernas poster, fast inredning och som olika typer av väggbeklädnader som utförs i klarlackad massiv furu och gran. Väggarna i matsalen har släta skivor av gran från golv, övergående i spaltpaneler av furu högre upp. Vid höga väggbeklädnader utförs skarvning med förskjutna skarvar. I matsalen har specialritade sittmöbler både mot rummets bakvägg och som sittbara fönsterbänkar i fasad. I taket finns träullsplattor, och i toalettutrymmena har väggarna skivbeklädnad av en trävaruprodukt som processats för att ge ett tåligt ytskikt. Det genomgående trätemat kompletteras med färger på golven som utförs i mörkt blå linoleum och ockragula klinkerplattor. Även skivbeklädnaden till toaletterna har mättad gul färg. Kontrastmarkeringar till de invändiga partierna utförs enligt illustration i olika färgnyanser som tar upp de färger som används på andra håll i byggnaden, eller som återfinns på skolområdet.
LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21